Regulamin zwiedzania

Tymczasowy regulamin Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 w okresie stanu epidemii COVID – 19 obowiązujący od 1.08.2020 r. do odwołania

 1. Zwiedzanie stałej wystawy możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rezerwacji z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnej godzinie. W okresie stanu epidemiologicznego dla publiczność dostępna jest wyłącznie krótsza trasa zwiedzania, trwająca max. 35 minut.
 3. Jednorazowo na wystawie może przebywać max. 6 osoby. Wyjątek stanowią zwiedzający deklarujący, iż tworzą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Po zakończeniu zwiedzania pomieszczenia wystawowe będą wentylowane przeprowadzona będzie także dezynfekcja klamek, włączników świtał, ekranów, toalet itp.
 5. Zwiedzanie wystawy odbywa się bez udziału przewodnika.
 6. Z trasy zwiedzania wyłączone są stanowiska interaktywne (infokioski), uruchamiane dotykiem.
 7. Zwiedzanie ma charakter indywidualny, brak możliwości zwiedzania grupowego, prowadzenia lekcji muzealnych i innych aktywności zbiorowych.
 8. Osoby przebywające na terenie CDDG bezwzględnie zobowiązane są do zakrywania nosa i ust.
 9. Przed wejściem obowiązkowo należy skorzystać z płynu dezynfekującego, znajdującego się przy drzwiach.
 10. Bezwzględnie należy zachowywać odległość min. 1,5 m pomiędzy osobami przebywającymi w CDDG.
 11. Wszelkie sprawy formalne – np. wypisanie dokumentu odbywać się będą przy stoliku wystawionym przy wejściu do placówki. Interesant zobowiązany jest do używania własnego długopisu.
 12. Klient podchodzący do stanowiska kasowego zatrzymuje się przed wyznaczoną linią.
 13. Pracownik  ma prawo odmowy obsłużenia klienta jeżeli ten nie zastosuje się do przyjętego reżimu sanitarnego.
 14. Do odwołania obowiązuje brak możliwości korzystania z szatni.

Regulamin Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie

Postanowienia ogólne

1. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie (zwane dalej: „Centrum”) ma swoją siedzibę w Radzionkowie przy ul. św. Wojciecha 118.
2. Centrum jest otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do czwartku oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca. W wyjątkowych przypadkach Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin lub dni otwarcia.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Centrum oraz cennik podane są na stronie internetowej www.deportacje45.pl oraz udostępniane telefonicznie.
4. Dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą przebywać na terenie Centrum tylko pod opieką osoby dorosłej. Pracownik Centrum może odmówić pobytu na terenie Centrum dzieciom poniżej 14 roku życia, które są bez opieki dorosłego.
5. Zabrania się wprowadzania do budynku Centrum pojazdów jednośladowych oraz zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących.
6. Zabrania się wstępu do Centrum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
7. Zabrania się wnoszenia do Centrum broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
8. Na terenie budynku Centrum oraz na obszarze przynależącym do niego obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze środków odurzających. Obsługa Centrum może odmówić wpuszczenia na teren placówki, jeśli zajdzie podejrzenie, że dana osoba jest pod wpływem tych środków.
9. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz działalności handlowej i reklamowej bez zgody Centrum.
10. Spożywanie posiłków i napojów podczas zwiedzania jest zabronione.

Zakres działalności Centrum

11. Do zakresu działania Centrum należy gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona materiałów związanych z deportacją Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
12. Centrum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów: dokumenty, materiały opisowe, jak wspomnienia, pamiętniki, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku oraz opracowania naukowe i popularnonaukowe.
13. Centrum realizując zadania określone w pkt. 11 :
a) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory,
b) przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,
c) udostępnia zbiory dla celów edukacyjnych i naukowych,
d) organizuje wystawę stałą i czasowe,
e) prowadzi działalność edukacyjną realizowaną poprzez zajęcia adresowane do uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także osób dorosłych.
f) przyjmuje darowizny w postaci zbiorów oraz przejmuje depozyty od osób prywatnych i instytucji.


Bilety i zwiedzanie

14. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu zgodnie z cennikiem.
15. Sprzedaż biletów odbywa się w Biurze Obsługi Zwiedzających Centrum.
16. Biuro Obsługi Zwiedzających przyjmuje płatności gotówką. Istnieje możliwość płatności przelewem. Na życzenie zwiedzającego wystawiane są faktury VAT.
17. Kasa zamykana jest 30 min. przed planowanym zamknięciem Centrum.
18. Ostatnie wejście na wystawę następuje godzinę przed planowanym zamknięciem placówki.
19. Zwiedzanie Centrum jest możliwe po dokonaniu rezerwacji.
20. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zwiedzania, jeśli nie została dokonana wcześniej rezerwacja.
21. Podczas rezerwacji należy podać dane kontaktowe oraz poinformować o liczbie osób, terminie przyjazdu oraz godzinie zwiedzania.
22. Rezerwacja określa dzień i godzinę zwiedzania Centrum.
23. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania w uzasadnionych przypadkach.
24. Zwiedzający powinni przybyć do Centrum co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu zakupienia biletów.
25. W przypadku znacznego opóźnienia grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych Centrum ma prawo odmówić możliwości zwiedzania lub zaproponować inny wolny termin lub godzinę zwiedzania.
26. W sali ekspozycyjnej może przebywać grupa licząca maksymalnie 30 osób.
27. Każdorazowo zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach.
28. Czas zwiedzania wystawy wynosi 60 minut.
29. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
30. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum.
31. W Centrum dozwolone jest robienie zdjęć oraz filmowanie wyłącznie do potrzeb prywatnych.
32. Duże torby, plecaki oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić na czas zwiedzania na wieszakach.
33. Pracownicy Centrum nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie i w budynku Centrum.
34. W przypadku zniszczenia lub kradzieży mienia Centrum, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy lub zwiedzający, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody.

Korzystanie z czytelni i zbiorów Centrum

35. Czytelnia zajmuje się gromadzeniem zasobów wiedzy utrwalonych i rozpowszechnianych w różnych formach i na różnych nośnikach ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.
36. W zakres zbiorów Centrum wchodzą dokumenty, akta osobowe, fotografie. 
37. Korzystanie z czytelni i zbiorów Centrum, możliwe jest tylko i wyłącznie na miejscu, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia.
38. Przed skorzystaniem z czytelni i zbiorów należy dokonać zakupu karnetu. Opłata w wysokości
10 złotych pobierana jest w Biurze Obsługi Zwiedzającego
39. Karnet jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
40. Korzystanie z materiałów związane jest z dopełniłem obowiązku ewidencyjnego.


Postanowienia końcowe

41. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
42. Wejście na teren Centrum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i podporządkowaniem się jego zapisom.
43. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zwiedzających, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
44. Centrum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu.

Partnerzy

Zadanie pn. „Zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie” dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij